Logo Koalicji Obywatelskiej

Waldemar Sługocki urodził się 9. września 1971 r. w Sulechowie. Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2002 r. na tej samej uczelni, na podstawie rozprawy zatytułowanej Interwencjonizm państwowy w polskiej polityce rolnej w procesie integracji z Unią Europejską, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku. Naukowo związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania tej uczelni, na której objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, zostając jednocześnie Kierownikiem Katedry Polityki Regionalnej. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie Apsley Business School in London, Executive Master of Business Administration. Od 1997 r. zatrudniony w administracji publicznej, początkowo w urzędzie wojewódzkim w Zielonej Górze, a od 1999 r. w urzędzie marszałkowskim województwa lubuskiego. W 2007 r. objął stanowisko zastępcy burmistrza Żagania. W 2008 r. powrócił do urzędu marszałkowskiego jako dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, a następnie jako dyrektor departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2. marca 2010 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. z ramienia Platformy Obywatelskiej został wybrany do Sejmu. 21 października 2011 r. na swój wniosek, został odwołany ze stanowiska w rządzie. 7. stycznia 2015 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W wyborach w 2015 r. został wybrany z ramienia Platformy Obywatelskiej do Senatu RP. W listopadzie 2015 r. zakończył pełnienie funkcji wiceministra. W 2017 r. został wybrany na przewodniczącego regionu lubuskiego Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2019 r. uzyskał ponownie mandat posła na Sejm, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jest autorem ponad 100 artykułów popularno-naukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej