Logo Koalicji Obywatelskiej

Geolog i samorządowiec, doktor habilitowana nauk o Ziemi, profesor uczelni na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Ekspert w dziedzinie petrologii organicznej, zajmuje się oceną jakości paliw
stałych oraz procesem karbonizacji węgla a także oceną jakości i przydatności
biomasy we wszystkich procesach i technikach spalania. Ponadto koordynuje
międzynarodowe badania ukierunkowane na identyfikację zanieczyszczeń
organicznych i nieorganicznych znajdujących się w próbkach środowiskowych
(gleba, powietrze i woda).
Prowadzi intensywne działania związane z OZE co ma przełożenie na konkretne
zrealizowane wdrożenia w zakresie pozyskiwania naturalnych źródeł ciepła.
Dzięki prowadzonej działalności łączy Naukę z Przemysłem, opracowuje
Nowoczesne Technologie dla poprawy jakości powietrza oraz ochrony
środowiska naturalnego.