Logo Koalicji Obywatelskiej

Łódzkie

Magdalena Werstak

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

Radna gminna

25 lat doświadczenia w samorządzie

 Program:

– zwiększenie środków finansowych na aktywizację i podniesienie kwalifikacji osób powyżej 30 r.ż, 

– zwiększenie dostępności badań profilaktycznych dla kobiet od 30 r.ż pod kątem raka piersi, 

– dostępność programu invitro, 

– budowa ścieżek rowerowych i poprawa nawierzchni dróg wojewódzkich,

– zurbanizowanie terenów pod rozwój mieszkalnictwa i przemysł, 

– wsparcie i rozwój przedsiębiorczości,

– opieka senioralna i wparcie osób niepełnosprawnych,

– wparcie samorządów i organizacji pozarządowych,

– rzetelne rozdysponowanie środków unijnych.

Powrót do listy kandydatów

#