Deklaracja samorządowa

Koalicja Obywatelska dla samorządu

Koalicja Obywatelska w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, .Nowoczesna i inne inicjatywy społeczne i polityczne, w swoim programie proponuje Polskę samorządną, europejską i obywatelską, opartą na czterech wartościach: wolności, równości, godności i solidarności. Spełniającą oczekiwania wszystkich wolnych Polaków. Realizującą w praktyce zasadę, że każdy jest równy i zasługuje na taką samą troskę państwa. Szanującą ludzką godność i potrzeby. Solidarną wobec każdego członka wspólnoty.

Nasze podejście do rozwijania gmin, powiatów i województw opiera się na kilku podstawowych elementach:

 • dokończymy decentralizację państwa, całość władzy w regionie przekażemy samorządom województw, zwiększymy bezpośredni udział obywateli w podejmowaniu decyzji;
 • wzmocnimy finansowo samorządy, zostawiając podatki tam, gdzie żyją obywatele, którzy na nie pracują;
 • stworzymy mechanizmy prawne i finansowe pozwalające samorządom na usprawnienie systemu ochrony zdrowia oraz zwiększymy zaangażowanie samorządów w prowadzenie programów zdrowotnych i profilaktycznych;
 • damy samorządom więcej swobody w obszarze edukacji, by mogły zapewnić uczniom lepszą opiekę i wiedzę dostosowaną do potrzeb lokalnych rynków pracy;
 • wzmocnimy politykę społeczną, zwiększymy wsparcie dla seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 • zwiększymy nakłady na programy modernizacji sieci dróg lokalnych;
 • utworzymy i wdrożymy Krajową Politykę Wiejską i Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi, zwiększymy wsparcie dla rozwoju małych i średnich miast, wdrożymy ambitną politykę miejską, zainwestujemy w odnowę centrów miast, transport publiczny i tereny zielone.

Decentralizacja władzy, więcej pieniędzy dla samorządów

Ograniczymy rolę urzędu wojewody – przedstawiciela rządu w terenie, mianowanego bez konsultacji z lokalnymi społecznościami. Kompetencje wojewodów przejmą samorządy województw, włączając
w to zarządzanie kryzysowe w województwie.

Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, jak najwięcej zadań realizowanych obecnie przez administrację rządową, przekażemy samorządom w formie zadań własnych wraz z odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonywanie.

Radykalnie zwiększymy dochody własne gmin, powiatów i województw. Pieniądze z podatków powinny zostać tam, gdzie żyją obywatele, którzy je płacą. Dlatego proponujemy, żeby dochody z PIT (podatek od dochodów osób fizycznych) oraz całość dochodów CIT (podatek od dochodów osób prawnych) pozostawały na szczeblu samorządowym.

Chcemy, żeby samorząd decydował nie tylko o wysokości podatku lokalnego, ale też o wysokości kwoty wolnej od podatku PIT. Samorządy będą mogły konkurować ze sobą wysokością stawki kwoty wolnej, na czym najbardziej skorzystają mieszkańcy o niewielkich dochodach. Stworzymy także fundusz solidarnościowy, który zagwarantuje bezpieczeństwo finansowe słabszym samorządom.

Zniesiemy również obowiązek posiadania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań – zwiększy to swobodę samorządów w kształtowaniu struktur wewnętrznych.

Udział obywateli w podejmowaniu decyzji

Zwiększymy bezpośredni udział obywateli w zarządzaniu wspólnotami samorządowymi. Będziemy wspierać tworzenie rad dzielnic, osiedli i sołectw wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały. Wzmocnimy mechanizmy prawne umożliwiające radom gmin, dzielnie się władzą i pieniędzmi z radami dzielnic, osiadli i sołectw.

Wdrożymy na możliwie największą skalę inne działania partycypacyjne, umożliwiające obywatelem wypowiadanie się w sprawach ważnych dla nich i dla całej wspólnoty samorządowej.

Wprowadzimy wybór starosty przez mieszkańców powiatu, w głosowaniu bezpośrednim, tak jak dziś wybiera się wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zwiększymy rolę referendów, poddając ocenie obywateli miedzy innymi najważniejsze decyzje inwestycyjne gminy.

Samorządy muszą być szczególnie wyczulone na potrzeby dwóch grup społecznych: młodzieży i seniorów. Dlatego zwiększymy wpływ tych grup na decyzje podejmowane przez władze samorządowe.

Zainwestujemy więcej w bezpieczeństwo obywateli, w tym, w szczególności bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Organizacje obywatelskie (pozarządowe) staną się ważnym partnerem samorządów. Przekażemy im wykonywanie części zadań, za które odpowiadają samorządy, z obszaru edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury czy sportu. Samorząd wybierze partnerów do realizacji tych zadań w trybie konkursowym. Będą oni działać pod jego nadzorem, co zagwarantuje mieszkańcom najwyższą jakość usług.

Władze samorządowe pomagają obywatelom

Zwiększymy bezpośredni udział obywateli w zarządzaniu wspólnotami samorządowymi. Będziemy wspierać tworzenie rad dzielnic, osiedli i sołectw wszędzie tam, gdzie jeszcze nie powstały. Wzmocnimy mechanizmy prawne umożliwiające radom gmin, dzielnie się władzą i pieniędzmi z radami dzielnic, osiadli i sołectw.

Wdrożymy na możliwie największą skalę inne działania partycypacyjne, umożliwiające obywatelem wypowiadanie się w sprawach ważnych dla nich i dla całej wspólnoty samorządowej.

Wprowadzimy wybór starosty przez mieszkańców powiatu, w głosowaniu bezpośrednim, tak jak dziś wybiera się wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zwiększymy rolę referendów, poddając ocenie obywateli miedzy innymi najważniejsze decyzje inwestycyjne gminy.

Samorządy muszą być szczególnie wyczulone na potrzeby dwóch grup społecznych: młodzieży i seniorów. Dlatego zwiększymy wpływ tych grup na decyzje podejmowane przez władze samorządowe.

Zainwestujemy więcej w bezpieczeństwo obywateli, w tym, w szczególności bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Organizacje obywatelskie (pozarządowe) staną się ważnym partnerem samorządów. Przekażemy im wykonywanie części zadań, za które odpowiadają samorządy , z obszaru edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury czy sportu. Samorząd wybierze partnerów do realizacji tych zadań w trybie konkursowym. Będą oni działać pod jego nadzorem, co zagwarantuje mieszkańcom najwyższą jakość usług.

Udział obywateli w podejmowaniu decyzji

Mała dostępność mieszkań komunalnych to wyzwanie dla wielu miast i miejscowości. Dlatego stworzymy Samorządowy Program Mieszkaniowy, wraz z funduszem wsparcia wspólnot i mieszkańców w zakresie remontu mieszkań lokatorskich, spółdzielczych oraz własnościowych (także domów jednorodzinnych). Rozwiązania te poprawią jakość życia wielu rodzin, a samorządy najlepiej sobie z tym poradzą.

Jesteśmy przekonani, że perspektywa własnego mieszkania to obok dobrej pracy najważniejsza motywacja, która może skłonić młodych Polaków do pozostania w kraju. Dlatego na poziomie samorządów będziemy uruchamiać programy mieszkaniowe dla absolwentów szkół. Zaczniemy od wydzielenia z zasobu komunalnego specjalnej puli mieszkań dla najzdolniejszych studentów. Równolegle wprowadzimy system stypendiów na ponowne osiedlenie się po odbyciu studiów za granicą lub w najlepszych krajowych uczelniach.

Transparentny samorząd

Samorządy prawdziwie obywatelskie muszą być całkowicie przejrzyste. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli pełen dostęp do informacji na temat działalności samorządowych władz i urzędów oraz spółek komunalnych.

Biuletyny Informacji Publicznej będą zestandaryzowane i aktualizowane; znajdą się w nich dane o wysokości wynagrodzeń w instytucjach samorządowych oraz zasadach zatrudniania.

Wszystkie kluczowe decyzje będą podejmowane w procesie dialogu społecznego, z wysłuchaniem obywateli.

Ochrona zdrowia

Stworzymy mechanizmy prawne i finansowe pozwalające samorządom na usprawnienie systemu ochrony zdrowia (głównie poprzez modernizację szpitali i przychodni) oraz realizację w szerszym zakresie programów szczepień i kampanii profilaktycznych (na przykład badania przesiewowe i onkologiczne). Chcemy, by samorządy upowszechniały zdrowy tryb życia, między innymi poprzez inwestycje w obiekty sportowe służące mieszkańcom oraz profilaktykę. Zbudujemy więcej miejsc aktywności fizycznej (na przykład ogólnodostępnych siłowni na powietrzu) oraz wesprzemy sport dzieci i młodzieży. Profilaktyka jest zawsze bardziej efektywna niż leczenie.

Zracjonalizujemy zarządzanie placówkami zdrowia, by ułatwić rejestrację i skrócić czas oczekiwania na wizytę. W każdej przychodni i każdym szpitalu samorządowym będzie można otrzymać receptę na antykoncepcję awaryjną. Będziemy finansować zabiegi in vitro i dążyć do przywrócenia krajowego programu przeciwdziałania niepłodności.

Czyste powietrze

Każdego roku smog zabija tysiące Polek i Polaków. Samorządy mogą najskuteczniej walczyć z tym negatywnym zjawiskiem. Wesprzemy rozszerzanie sieci gazowej i ciepłowniczej, będziemy premiować termomodernizację budynków oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (na przykład instalować systemy energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej). Programy termomodernizacji obejmą zarówno budynki wielorodzinne, jak i jednorodzinne.

Wprowadzimy programy wymiany pieców węglowych na nowoczesne instalacje grzewcze. Osoby uboższe zostaną objęte programami osłonowymi. Samorządy będą mogły też dopłacać do kupna lepszych paliw i wprowadzać zakaz sprzedaży odpadów węglowych.

Transport publiczny

Inwestycje w transport publiczny to jednocześnie lepsza jakość życia i większa ochrona środowiska, w tym walka ze smogiem. Największe polskie miasta, podobnie jak inne europejskie metropolie, odkrywają, że jest tylko jedno skuteczne lekarstwo na narastający problem korków i braku miejsc parkingowych: trzeba zachęcić mieszkańców i przyjeżdzających do miast, aby przesiadali się do autobusu, tramwaju, metra lub pociągu.

Będziemy dążyć do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego w centrach miast, między innymi poprzez wprowadzanie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, rozbudowę i poprawę funkcjonowania transportu publicznego oraz ścieżek rowerowych. Zadbanie o nowoczesną i sprawną komunikację zbiorową to inwestycja w lepszą jakość życia mieszkańców.

Transport publiczny jest ważny także na obszarach wiejskich. Zapewnimy mieszkańcom wsi dobry dojazd do pracy, szkół i instytucji publicznych, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Edukacja i kultura

Chcemy, żeby samorządy w większym stopniu odpowiadały za edukację i dostęp do kultury.

Samorządy będą samodzielnie decydować o rozmieszczeniu sieci szkół na swoim terenie. Będą mogły też w większym stopniu włączać w rodziców w życie szkoły.

Dzieci będą miały zagwarantowaną możliwość rozwijania zainteresowań i poznawania coraz szybciej zmieniających się technologii. Uczniowie zasługują na lepsze świetlice, lepiej wyposażone laboratoria. Wykorzystamy sieci samorządowych bibliotek publicznych do budowy centrów aktywności i innowacyjności. Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych, organizowanych po lekcjach, oraz profesjonalnie działające świetlice ułatwią rodzicom godzenie pracy i opieki nad dziećmi.

Częścią nowego podejścia do edukacji będzie rozwój szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnej gospodarki. Będziemy w większym niż obecnie stopniu włączać pracodawców w organizowanie pracy szkół.

Ułatwimy mieszkańcom dostęp do kultury: teatru, filharmonii, opery, muzeów, wystaw, życia literackiego i kina artystycznego. Będziemy dofinansowywać bilety, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.

Samorządy staną się jedynymi gospodarzami swoich instytucji kultury. Nie mogą one być przedmiotem ręcznego sterowania z centrum rządu. Gminy będą współpracować z organizacjami pozarządowymi i wspierać niezależne wydarzenia kulturalne.

Program rozwoju miast

Przygotujemy ustawę dla największych polskich obszarów metropolitalnych, wprowadzając w ich ramach obowiązek tworzenia planów rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Premiowane będą inwestycje w kolej aglomeracyjną, szybkie tramwaje i parkingi w systemie „parkuj i jedź”.

Będziemy kontynuować proces rewitalizacji. W jej ramach skoncentrujemy się na odnowie społecznej centrów miast, modernizacji domów i adaptacji obiektów postindustrialnych do potrzeb lokalnej społeczności.

Znaczna część polityki miejskiej będzie poświęcona miastom średnim i mniejszym. Ich rozwój jest dla kraju tak samo ważny jak rozwój metropolii. Ułatwimy im uzyskiwanie nowych funkcji gospodarczych i usługowych, na przykład poprzez decentralizację regionalnych instytucji publicznych.

Samorządy wiejskie

Działania samorządów na obszarach wiejskich będą skoncentrowane na poprawie jakości życia i wzmacnianiu przedsiębiorczości, co pozwoli zbudować trwałą podstawę do rozwoju społeczno – gospodarczego wsi.

Wykorzystamy dostępne wsparcie z funduszy europejskich, by zwiększyć dochody w istotnym dla rozwoju wsi przetwórstwie rolno-spożywczym. Jednocześnie samorządy będą ułatwiać prowadzenie sprzedaży bezpośredniej przez rolników (targi, kiermasze). Przywrócimy odpowiednio duże finansowanie Programu budowy i modernizacji dróg lokalnych.

Stworzymy – na wzór Krajowej Polityki Miejskiej – strategię rozwoju dla obszarów wiejskich, w której szczególnie uwzględnimy rolę edukacji i transportu, a więc czynniki poprawiające jakość życia. Stworzymy Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi, którego rolą będzie inwestowanie w poprawę warunków życia mieszkańców na terenach wiejskich. Fundusz będzie istniał tylko jako pozycja w budżecie państwa, zarządzać nim będą regiony, nie powstanie żadna nowa instytucja biurokratyczna.

Przywrócimy swobodę obrotu ziemią.

Samorządy dla przedsiębiorczości

Decentralizacja i wzmocnienie finansowe pozwolą na wprowadzanie w szerszym zakresie samorządowych programów wsparcia lokalnej przedsiębiorczości.

Stworzymy więcej miejsc, w których przedsiębiorcy będą mogli prowadzić działalność gospodarczą: biur coworkingu z dostępem do szybkiego internetu, ofertą porad prawnych i szkoleń, opieką doradcy biznesowego.

Upowszechnimy i zwiększymy samorządowe programy poręczeń i pożyczek.

Ułatwimy samorządom wchodzenie w partnerstwa publiczno – prywatne.

Zobacz program Koalicji Obywatelskiej dla samorządów

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

 • pracować w komisjach wyborczych,
 • być mężami zaufania
 • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
 • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:



Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności